مجري اول

عنوان فارسي

دكتر علي  نشاسته ريز

بررسی اثر درمان ترکیبی فوتوداینامیک تراپی و رادیوتراپی (پرتوایکس ارتوولتاژ) در مدل کشت تک لایه از سلول های سرطان کولون موشی (C26) با استفاده از نانوذرات طلا متصل شده به متیلن بلو

دکتر بيتا مهروي

بررسی آثار درمان ترکیبی فوتوترمال تراپی و رادیوتراپی در حضورنانوذره سیلیکا / طلا ی گلیکوزیله روی سلول های سرطانی ملانوما ردهA375

دکتربيتا مهروي

طراحی و سنتز نانوذرات سیلیکا/ طلا (نانوپوسته های طلا) عامل‌دار شده با سیستئین و بررسی اثرات فوتوترمال تراپی بر روی سلول‌های سرطانی ملانوما رده A375

دكتر علي  نشاسته ريز

بررسی اثر هم افزایی رادیوتراپی و هایپرترمیای RF در حضور نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با پوشش طلا بردرمان سلول های سرطان سینه رده MCF7 با دوروش MTT و Real Time PCR

دکتر علی شاکری زاده

بررسی اثر نانوذرات طلای حامل داروی سیس پلاتین بر کنتراست تصاویر توموگرافی کامپیوتری (CT) و میزان سمیت سلولی آن ها در رده سلولی CT26

 

*
 
ساعت
تقویم