*به سایت مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو دانشگاه علوم پزشکی ایران خوش آمدید*

 

             

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی نشاسته ریز
سمت: ریاست مرکز تحقیقات

رتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

گرایش: رادیوبیولوژی
ایمیل: neshastehriz@yahoo.com

تلفن: 86703428

                                                                                               
    

                 
 
 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر شهناز ریماز

سمت: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

رتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

ایمیل: srimaz2000@yahoo.com

 

   

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سید ربیع مهدوی

سمت: مسئول هسته کاربرد نانوذرات در رادیوتراپی

رتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

گرایش: رادیوتراپی و دزیمتری

ایمیل: srmahdavi@hotmail.com

 

   

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر احمد مستعار

سمت: مسئول هسته شبیه سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی اثرات رادیوبیولوژیک

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

ایمیل: a_mostaar@yahoo.com

 

   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر بیتا مهروی

سمت: مسئول هسته نانوهایپرترمیا

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

ایمیل: bmehravi@yahoo.com

 

   

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی شاکری زاده

سمت: مسئول هسته نانوذرات تشخیصی

رتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

گرایش: نانوذرات تشخیصی درمانی

ایمیل: shakeri2005@gmail.com

 

   نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر رضا پایدار

سمت: عضو هسته شبیه سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی اثرات رادیوبیولوژیک

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

ایمیل:paydar57@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر سوسن چراغی

گرایش:رادیوبیولوژی کلینیکی

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

ایمیل: su.cheraghi@gmail.com

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سید محمد امینی

گرایش:کاربرد نانوساختارها در پزشکی امواج غیریونیزان، بیوسنسورها

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

ایمیل: mohammadamini86@gmail.com
 

     

 

 

 

*
 
ساعت
تقویم